Vilkår for brugen af denne hjemmeside

Adgang til denne hjemmeside (“Siden”) forudsætter accept af følgende vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser kan til enhver tid opdateres og/eller ændres af Fiat Group Automobiles S.p.A. ("FGA"), efter dennes eget valg, og uden forudgående varsel til brugerne.

Adgang til Siden og anvendelse af dens indhold

FGA påtager sig intet ansvar for brugernes adgang til Siden eller deres anvendelse af Sidens indhold.

Sidens indhold

Alt indhold på siden (nyheder, fotos, videoer, lydfiler, mærker, logoer, domænenavne, software applikationer, grafiske layouts, teknisk dokumentation, manualer etc.) samt rettighederne hertil er reserveret. Sådant indhold kan derfor kun anvendes til personlig oplysning, enhver anden anvendelse er forbudt uden FGA’s forudgående skriftlige samtykke. Selvom oplysningerne på hjemmesiden er blevet indsamlet og vises ansvarligt og korrekt på hjemmesiden, garanterer vi dog ikke for disse oplysningers korrekthed, fuldstændighed, anvendelse eller brugernes evt. misbrug heraf, FGA frasiger sig ethvert ansvar for disse datas evt. fejl, unøjagtigheder eller udeladelser.
Nogle undersider på denne Side kan indeholde oplysninger om kommende planer og aktiviteter, som kan beskrives med følgende betegnelser som "forventes", "vurderes", "forudse", "foreligger" og "planlægges". FGA er i sagens natur ikke ansvarlig for sådanne angivelser og påtager sig derfor intet ansvar for deres udførelse.

Intellektuel og industriel ejendom

Alt indhold på denne Side - herunder de mærker, som er nævnt og vist på Siden, designs og patenter, som er knyttet til produkter på Siden – er alle underlagt loven om ophavsret samt andre gældende lovgivninger om beskyttelse af intellektuel og industriel ejendom og må således ikke reproduceres, ændres eller anvendes, helt eller delvist, uden forudgående skriftligt samtykke fra FGA eller rettighedshaverne.

Produkter og priser

Oplysninger og billeder – herunder farver på produkterne – vedr. udstyr, ydre fremtoning, ydeevne, mål og vægt, priser, brændstofforbrug, driftsomkostninger etc. på Siden opdateres løbende og kan beskrive tilbehør og valgfrit udstyr, som ikke er en del af standardudstyret. Disse data skal således kun betragtes som værende omtrentlige og kan evt. indeholde fejl og ukorrektheder.
FGA kan til enhver tid og efter eget skøn foretage strukturelle eller formelle ændringer på de på Siden beskrevne køretøjer eller til køretøjernes farver eller standardudstyr.
De på siden angivne priser er ikke bindende, da de alene er anbefalet af FGA til dennes netværk af distributører.
FGA beder derfor brugerne om at kontakte deres afdelinger og autoriserede forhandlere til indhentning af de seneste oplysninger om produkter på Siden.

Ansvar

FGA påtager sig intet ansvar for oplysninger og angivelser på Sidens undersider. De afgiver heller ingen løfter eller garanti vedr. produkternes sammensætning eller egnethed til bestemte formål og kan heller ikke garantere, at produkterne ikke overtræder love eller patenter. Der kan være links til andre hjemmesider på Siden. FGA har således ingen indflydelse på sider, hvis links findes på Siden, ej heller disse siders konfiguration, anvendelighed, tilgængelighed og indhold, og stiller heller ingen garantier vedr. disse siders oplysninger samt aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten heraf.
FGA kan ikke holdes ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skader, herunder tab af fortjeneste som følge af brug af Siden samt dennes utilgængelighed og Sidens indhold eller sider, som er direkte eller indirekte forbundet hertil samt evt. fejl og forsømmelser.

Tredjeparts intellektuelle ejendomsret

Denne hjemmeside drives af FGA. FGA respekterer tredjeparts intellektuelle ejendomsret. Noget materiale på denne Side kan offentliggøres og gøres tilgængeligt på Siden af tredjepart, uden at FGA har givet tilladelse hertil. FGA’s politik tillader ingen materialer, som krænker tredjeparts rettigheder til at blive på siden, og konti på brugere, som krænker disse rettigheder vil blive slettet, så snart denne krænkelse er kommet til FGA’s kendskab. Hvis en bruger er af den opfattelse, at nogle materialer på Siden krænker dennes rettigheder, skal denne bruger meddele dette til FGA, og meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger:

i. oplysninger om den rettighed, som er blevet krænket, eller, i tilfælde af at flere rettigheder er blevet krænket, skal alle disse rettighedskrænkelser meddeles og angives;
ii. Oplysninger om de materialer på Siden, som krænker ovenstående rettighed(er), og som han/hun ønsker fjernet eller gjort ubrugbart, efterfulgt af oplysninger, som gør FGA i stand til identificere genstanden for krænkelsen/krænkelserne;
iii. data som er nødvendige for at kunne kontakte den ejer, som har fået krænket sine rettighed(er), herunder adresse, telefonnummer og evt. e-mail-adresse;
iv. en erklæring, som angiver, at brugen af det pågældende materiale ikke er godkendt af rettighedsejeren, af dennes agenter eller retmæssige repræsentanter;
v. en erklæring om, at de oplysninger, som er givet til FGA, er korrekte, og at man er bekendt med, at opgivelse af falske oplysninger kan medføre stafansvar, at de har beføjelser til at handle på vegne af den ejer, som har fået krænket sine rettigheder;
vi. underskrift, enten fysisk eller elektronisk, fra den person, som har beføjelse til at handle på vegne af den rettighedsejer, som har fået krænket sine rettigheder.

Ovenstående meddelelse skal sendes fra registreret mail til nedenstående adresse:

Fiat Group Automobiles S.p.A.
c.a. Mopar® c.a. Mopar EMEA
Communication & Web
Largo Senatore Agnelli, 5
10040 Volvera (Torino) – Italien

Gældende lov og jurisdiktion

Uden at forringe brugernes rettigheder – via nationale eller internationale lovgivninger, er disse betingelser underlagt italiensk lovgivning og fortolkes i overensstemmelse hermed (undtaget er regler vedr. retslige konflikter), herunder enhver tvist vedr. brugsbetingelserne for denne side og disses eksistens, gyldighed og eksigibilitet samt enhver anden aftale, som henviser hertil.
Inden for de ovenstående grænser vil en habil domstol (retten i Turin) afgøre enhver tvist, som måtte opstå i kraft af disse brugsbetingelser samt enhver anden aftale, der henviser hertil. ​​​